Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Doplňující informace k Inovačnímu voucheru pro ochranu práv průmyslového vlastnictví 

Agentura pro podnikání a inovace (API) spouští od 1. 9. 2022 výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví. Jejím cílem je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Podporu ve výši 50-500 tisíc Kč (75 % celkových způsobilých výdajů) lze získat na podání patentových přihlášek, registraci užitných vzorů, registraci průmyslových vzorů a registraci ochranných známek. Výzva je určena pro malé a střední podniky a výzkumné organizace. Celkem je pro tuto výzvu alokováno 50 milionů Kč. Žádosti budou přijímány do 31. 12. 2023.

Více informací na webu API.

Text výzvy uvádí, že podporované aktivity se týkají zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě zveřejnění přihlášek vynálezů, registrace užitných vzorů, registrace průmyslových vzorů nebo registrace ochranných známek.

Dále je ve výzvě uvedeno, že žádost o podporu žadatel podává poté, co podal přihlášku vynálezu, ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru u příslušného úřadu (Úřad průmyslového vlastnictví ČR a jiných mezinárodních a regionálních a národních úřadů pro ochranu duševního vlastnictví). Podpora končí dnem zveřejnění přihlášky vynálezu, registrací užitného vzoru, průmyslového vzoru nebo ochranné známky.

Z výzvy nelze podporovat placení udržovacích poplatků, prodlužování lhůt, instanční řízení (včetně mediací) ani udělení národního (českého) patentu, pokud nebyl udělen před zveřejněním patentové přihlášky ve věstníku mezinárodního úřadu.

Žadatel může v rámci Inovačního voucheru získat podporu na většinu nákladů souvisejících s přihláškou vynálezu, např.: poplatky, překlady, rešerše, zastupování patentovým zástupcem apod. Podpora se týká celého průběhu řízení od podání přihlášky až do 18 měsíců od data podání.

V případě, že si přihlašovatel na základě data podání národní přihlášky podá mezinárodní přihlášku podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), lze z této výzvy podpořit nejen poplatky související s PCT řízením, řízení v EPO, ale i služby patentového zástupce, které, jak je uvedeno výše mohou zahrnovat rešerši, překlad formulování textu přihlášky apod. Rozsah způsobilých výdajů je podrobně uveden v kapitole 3. Vymezení způsobilých výdajů Přílohy č. 1 -Vymezení způsobilých výdajů – Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví-výzva I.

Jediné omezení spočívá v tom, že podpora končí zveřejněním přihlášky vynálezu po 18 měsících od data podání. V případě, že dojde nejprve k současnému zveřejnění a udělení národního patentu a následně (po 18 měsících) ke zveřejnění mezinárodní přihlášky, která si nárokuje prioritu z původní národní přihlášky, je za datum ukončení podpory považováno pozdější, mezinárodní, zveřejnění.