Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informace z EU

Evropská komise: Zveřejnění akčního plánu pro duševní vlastnictví

Komise dne 25. 11. 2020 zveřejnila nový akční plán pro duševní vlastnictví. Cílem tohoto akčního plánu je umožnit evropskému kreativnímu a inovativnímu průmyslu zůstat světovým lídrem a urychlit přechod k "zelené a digitální" Evropě. Koronavirová krize rovněž zdůraznila určité závislosti na důležitých inovacích a technologiích, takže akční plán tyto výzvy řeší a zajišťuje, aby bylo možné v době krize zpřístupnit nezbytné duševní vlastnictví. Akční plán staví na silných stránkách evropského rámce duševního vlastnictví, aby zajistil podporu hospodářského oživení a odolnosti v klíčových oblastech. Akční plán je zároveň i pracovním programem Komise a stanoví časový rámec pro spuštění jednotlivých opatření.

Akční plán zejména stanoví opatření v pěti klíčových oblastech:

  • Zlepšit ochranu IP: Akční plán navrhuje modernizovat řadu stávajících nástrojů duševního vlastnictví a přizpůsobit je digitálnímu věku, včetně zdokonalení dodatkových ochranných osvědčení (SPC) pro patentované léčivé přípravky a přípravky na ochranu rostlin a modernizace ochrany průmyslových vzorů v EU. Zaměřuje se na posílení ochrany zeměpisných označení, včetně možnosti zavedení této ochrany také pro nezemědělské produkty na úrovni EU. Komise rovněž zahajuje dialog s cílem řešit dopad nových technologií (jako je umělá inteligence a blockchain) na systém IP. Aby byl zajištěn přístup společností k rychlým, účinným a cenově dostupným nástrojům ochrany a aby se snížila přetrvávající roztříštěnost a složitost současného systému, vyzívá akční plán členské státy, aby urychleně zavedly jednotný patentový systém a vytvořily jednotné kontaktní místo pro patentovou ochranu a vymáhání v celé EU.
  • Posílit využívání duševního vlastnictví malými a středními podniky (MSP): S cílem pomoci menším podnikům využívat jejich nehmotná aktiva navrhuje Komise opatření ke zlepšení informací a poradenství. Pomůže malým a středním podnikům postiženým koronavirem lépe spravovat a využívat jejich portfolia duševního vlastnictví prostřednictvím nového schématu finanční pomoci s částkou 20 milionů EUR poskytnutou na první rok z fondů EUIPO. Komise rovněž zpřístupní poradenství a pomoc v oblasti duševního vlastnictví všem účastníkům výzkumných a inovačních programů financovaných EU a bude spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami na zlepšení valorizace práv duševního vlastnictví v celé komunitě výzkumu a inovací. To rovněž pomůže k usnadnění používání IP jako nástroje pro přístup k financování.
  • Usnadnit přístup k duševnímu vlastnictví a jeho sdílení: Akční plán si klade za cíl chránit nehmotná aktiva, ale také se snaží zlepšit přístup k důležitým nehmotným statkům, na nichž závisí naše ekonomika a společnost. Vzhledem k tomu, že systém duševního vlastnictví může hrát důležitou roli při řešení mimořádných situací v oblasti zdraví, jako je například pokračující koronavirová pandemie, navrhuje Komise opatření, která usnadní sdílení těchto práv v době krize a zajistí návratnost investic. Komise bude rovněž pracovat na zdokonalené infrastruktuře autorských práv a podnikne kroky k lepšímu využití dat chráněných IP. Rovněž navrhne způsoby, jak zlepšit transparentnost a předvídatelnost udělování licencí k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických standardů (SEP), poněvadž jsou klíčovým prvkem digitální transformace evropského průmyslu, jako je zavádění propojených automobilů a dalších produktů internetu věcí.
  • Boj proti padělání a lepší vymáhání práv duševního vlastnictví: Komise zlepší účinné a vyvážené vymáhání práv duševního vlastnictví. Například jako doplněk k připravovanému balíčku o digitálních službách zřídí soubor nástrojů EU v oblasti boje proti padělání na podporu a usnadnění účinné spolupráce mezi držiteli práv duševního vlastnictví, zprostředkovateli (jako jsou online tržiště) a donucovacími orgány, osvědčenými postupy a používání odpovídajících nástrojů a nových technologií.
  • Podpora globálních rovných podmínek: Komise klade za cíl posílit postavení EU jako globálního tvůrce standardů v oblasti duševního vlastnictví. Rovněž posílí reakci EU na nekalé praktiky hráčů ze třetích zemí, jako je průmyslová špionáž nebo pokusy o zneužití práv duševního vlastnictví v rámci spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Akční plán v češtině (pdf, 753 kB) a v angličtině (pdf, 753 kB). Související dokumenty v angličtině jsou dostupné na stránkách Evropské komise.

Jednotný trh práv duševního vlastnictví - podpora tvůrčí činnosti a inovací (pdf, 582 kB)

Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky (pdf, 536 kB)

Aktuální informace GŘ pro vnitřní trh EK

Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu (pdf, 347 kB)

Dne 23.12.2015 byla zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách - český text 
Směrnice vstoupila v platnost dne 13. 1 2016.
Pro implementaci nové směrnice poběží od tohoto dne lhůta 36 měsíců.

Dne 24.12.2015 bylo zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) - český text 
Nařízení vstupilo v platnost dne 23.3.2016.

Dne 16. 6. 2017 bylo zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění). Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se ode dne 1. října 2017. Tímto nařízením se zrušuje Nařízení (ES) č. 207/2009.

Dne 8. srpna 2017 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie. Tato nařízení vstupují v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použijí se ode dne 1. října 2017 (s výjimkami uvedenými v článku 81 odst. 2 resp. 38 odst. 2).

S ohledem na nutnost přečíslování některých článků těchto nařízení kvůli zajištění návaznosti odkazů na kodifikované nařízení, byla obě tato nařízení zrušena a nahrazena Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 a Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/626 . Uvedená nařízení byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 4. 2018 a v platnost vstupují dvacátým dnem po vyhlášení.

Evropská komise zveřejnila na svých stránkách studii o ochraně zeměpisných označení pro nezemědělské výrobky ve vnitřním trhu

Cílem studie je poskytnout informace o chráněných a potenciálně chráněných zeměpisných označeních pro nezemědělské výrobky ve 27 členských státech Evropské unie, v Lichtenštejnsku, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku a dále posoudit, zda by měl být zaveden jednotný systém ochrany pro tato označení v EU. Jak známo, dosud existuje na úrovni EU pouze ochrana zeměpisných označení pro potraviny, zemědělské produkty, vína a lihoviny.

Studie a další informace v angličtině

Na okraj Rady pro konkurenceschopnost byla dne 19. 2. 2013 podepsána 24 členskými státy Evropské unie včetně České republiky Dohoda o jednotném patentovém soudu. Bližší informace lze nalézt na: www.mpo.cz a http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/agreement-on-unified-patent-court-signed?lang=en .

Evropská unie se přiblížila zavedení patentu s jednotným účinkem (jednotný patent) a vytvoření jednotného patentového soudnictví. Evropský parlament a Rada podpořily v prosinci 2012 tzv. „patentový balíček“ a přijaly dvě nařízení, která jsou jeho součástí. 

Patentový balíček sestává ze tří částí:

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 (pdf, 797 kB), kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany1. Nařízení využívá již existujícího systému udělování evropských patentů podle Evropské patentové úmluvy z roku 1973. Evropské patenty uděluje Evropský patentový úřad se sídlem v Mnichově, a to pro jednotlivé členské státy Evropské patentové organizace podle volby přihlašovatele. Udělený evropský patent má v určeném státě stejný účinek, jako patent národní. Podmínkou je, že majitel patentu po jeho udělení provede validaci, tj podá u úřadů průmyslového vlastnictví určených států překlad patentového spisu do úředního jazyka tohoto státu a zaplatí předepsaný poplatek. Výjimku tvoří členské státy, které přistoupily k tzv. Londýnské dohodě a překlady v plném rozsahu nevyžadují. Za udržování evropského patentu platí majitel roční udržovací poplatky v každém státě zvlášť. Nařízení nově poskytne majitelům patentů možnost do jednoho měsíce po udělení evropského patentu požádat Evropský patentový úřad o vyznačení jednotného účinku ve všech členských státech EU kromě Španělska a Itálie, které se do tohoto režimu nezapojily. Hlavním rysem jednotného patentu je jeho jednotná povaha, to jest, že poskytuje jednotnou ochranu a má stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. V důsledku toho může být jednotný patent omezen, převeden nebo zrušen pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Zjednoduší se udržování patentů v platnosti, protože majitelé patentů s jednotným účinkem budou platit jednotný roční udržovací poplatek Evropskému patentovému úřadu.

b) Nařízení Rady /EU) č. 1260/2012 (pdf, 746 kB), kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu2. Podle nařízení bude patent udělen v jednom z úředních jazyků Evropského patentového úřadu (angličtina, francouzština, němčina) a patentové nároky zveřejněny ještě ve zbývajících dvou jazycích. Dále budou k dispozici strojové překlady udělených patentů do všech úředních jazyků EU. V případě sporu majitel patentu musí na své náklady předložit překlad patentu do úředního jazyka státu EU, v němž má porušovatel bydliště či sídlo, nebo do jazyka státu, v němž došlo k porušení patentu, a dále do úředního jazyka státu, kde má sídlo příslušný soud.


c) Dohoda o jednotném patentovém soudu (2,0 MB) vytváří zvláštní soudní systém pro projednávání sporů z porušení evropských patentů a patentů s jednotným účinkem. Systém bude obsahovat soudy první instance (ústřední, regionální a lokální komory) a jeden společný soud druhé instance. Ústřední komora bude sídlit v Paříži a bude mít pobočky v Londýně a v Mnichově. Členské státy budou mít možnost vytvořit si svou lokální komoru, popřípadě se několik států může dohodnout na vytvoření společné regionální komory. Soud bude projednávat spory z porušení a návrhy na zrušení evropských patentů a patentů s jednotným účinkem a dodatkových ochranných osvědčení udělených na základě takových patentů. Soud druhé instance bude sídlit v Lucemburku. Nový soudní systém zjednoduší vedení sporů z evropských patentů. Až doposud musel majitel evropského patentu v případě porušení vést soudní spor v každém státě, kde k porušení patentu došlo. Nový systém mu poskytne možnost domáhat se svých práv najednou, u jediného soudu.
Dohoda o jednotném patentovém soudu byla podepsána 25 členskými státy Evropské unie včetně České republiky na okraj Rady pro konkurenceschopnost dne 19. 2. 2013.
Dohoda UPC a obě zmíněná nařízení, tedy celý patentový balíček, začne pro území daných států fungovat v závislosti na vývoji ratifikačního procesu Dohody UPC. Jednotný patent bude mít účinek v těch státech, které Dohodu UPC ratifikovaly.
Podmínkou začátku účinnosti patentového balíčku je ratifikace Dohody UPC v alespoň 13 státech, mezi nimiž nesmí chybět Německo, Francie a Velká Británie. Účinky na další území se pak dále budou rozšiřovat tak, jak budou jednotlivé státy ratifikační proces ukončovat, a nastanou pro danou zemi vždy prvním dnem čtvrtého měsíce po uložení ratifikační listiny, nebo listiny o přistoupení.
Zavedením patentu s jednotným účinkem by mělo být dosaženo deklarovaného cíle, tedy možnosti získání patentu na vynález v předmětných evropských zemích snáze a levněji, to platí nejen pro tuzemské podniky, ale i pro přihlašovatele z jiných zemí, včetně např. Spojených států, Ruska nebo Číny.
Výše udržovacích poplatků za evropský patent s jednotným účinkem byla schválena na zasedání Užšího výboru Správní rady Evropské patentové organizace v červenci 2015.
 

Sazebník udržovacích poplatků za evropský patent
s jednotným účinkem
  Eur
 za druhý rok  35
 za třetí rok  105
 za čtvrtý rok   145
 za pátý rok   315
 za šestý rok   475
 za sedmý rok   630
 za osmý rok   815
 za devátý rok   990
 za desátý rok   1 175
 za jedenáctý rok   1 460
 za dvanáctý rok   1 775
 za třináctý rok   2 105
 za čtrnáctý rok   2 455
 za patnáctý rok   2 830
 za šestnáctý rok   3 240
 za sedmnáctý rok   3 640
 za osmnáctý rok   4 055
 za devatenáctý rok   4 455
 za dvacátý rok   4 855

Poplatek za opožděnou platbu udržovacího poplatku činí 50% z jeho hodnoty.

--------------------------------------------------------
1Úřední věstník EU (L 361 z 31.12.2012 str. 1).
2Úřední věstník EU (L 361 z 31.12.2012 str. 89).

Jednotný patentový soud

Dohoda o Jednotném patentovém soudu

Přehled ratifikací Dohody o Jednotném patentovém soudu

Návrh jednacího řádu Jednotného patentového soudu (UPC)

Přípravný výbor schválil na svém 12. zasedání v říjnu 2015 návrh jednacího řádu Jednotného patentového soudu, který bude ještě upraven, jakmile výbor rozhodne o soudních poplatcích. Toto schválení je významným milníkem v činnosti přípravného výboru.
Znění návrhu jednacího řádu je výsledkem úspěšné a plodné spolupráce pracovní skupiny přípravného výboru pro právní otázky a výboru pro přípravu jednacího řádu, významnou pomocí též byly připomínky zúčastněných stran během písemné konzultace a ústního slyšení. Jednací řád tvoří základ struktury soudu a jeho chodu.
Jednací řád je také základním prvkem při školení soudců soudu.

Znění návrhu Jednacího řádu

Otázky a odpovědi ohledně Jednotného patentového soudu

Nejčastější dotazy (pdf, 300 kB)

FAQ on the Unitary Patent

 

Brexit

Dosažení dohody o budoucím vztahu EU a UK

Na Štědrý den oznámily vyjednávací týmy dosažení dlouho očekávané dohody o budoucím vztahu EU a UK. K 31. prosinci 2020 skončilo přechodné období a v období od 1. ledna do 30. dubna 42021 byla Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé prováděna prozatímně. Dne 28. dubna 2021 Dohodu dodatečně schválily i Evropský parlament a 1. května 201 toto období skončilo. Dohoda, která tak vstoupila v plnou účinnost. Dohoda obsahuje mimo jiné i část týkající se duševního vlastnictví.

Výňatek z části druhé Obchod, doprava, rybolov a další ujednání textu Dohody, který se týká přímo práv průmyslového vlastnictví je dostupný zde (pdf, 150 kB), celý text Dohody je k dispozici zde (pdf, 13,5 MB).

1. Úvod

Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království (UK) na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (celý text Dohody je k dispozici zde (pdf, 4,9  MB)).

Dne 29. března 2017 předalo Spojené království (UK) Evropské radě v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) oznámení o svém záměru vystoupit z Evropské unie. V této souvislosti bylo nutné mj. vyřešit otázky pokračování ochrany některých práv průmyslového vlastnictví, která jsou chráněna EU, na území Spojeného království, vyčerpání práv vyplývajících z těchto práv průmyslového vlastnictví a zacházení s přihláškami těchto práv v období po skončení celého procesu brexitu.

Výše uvedené otázky byly pro "přechodné období" od 1. února 2020 do 31. prosince 2020 upraveny Dohodou o vystoupení. Během tohoto období byl v oblasti průmyslového vlastnictví z velké části zachován status quo a právo EU zůstalo, až na výjimky, vůči a v UK nadále účinné.

2. Ochrana v EU

Na přelomu června a července 2020 zveřejnila Evropská komise technická sdělení k připravenosti týkající se ochranných známek a (průmyslových) vzorů), dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky a přípravky na ochranu rostlin, vyčerpání práv a zeměpisných označení (viz níže).

Dne 9. července 2020 pak bylo zveřejněno všeobecné Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů k připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. Sdělení se mimo jiné v oddílu G. 1 zabývá právy duševního vlastnictví a uvádí se zde následující:

„Během přechodného období je Spojené království součástí jednotného trhu EU. Vlastník práva duševního vlastnictví, jako je ochranná známka EU, se proto v současné době takové ochranné známky nemůže dovolávat, aby bránil přepravě zboží ze Spojeného království do Evropské unie, pokud bylo zboží uvedeno na trh ve Spojeném království pod touto ochrannou známkou vlastníkem práva nebo s jeho souhlasem („zásada vyčerpání“ práv udělených právem duševního vlastnictví) a naopak.

Od 1. ledna 2021 nebudou moci obchodníci v Evropské unii při nákupu výrobků ze Spojeného království vůči vlastníkům práv vyčerpání uplatňovat.

Rada podnikům a státním správám členských států:

Podniky zapojené do paralelního dovozu ze Spojeného království by měly revidovat svá obchodní ujednání.

Kromě toho od 1. ledna 2021, zatímco stávající jednotná práva duševního vlastnictví EU (ochranné známky EU, (průmyslové) vzory Společenství, práva Společenství k odrůdám rostlin a zeměpisná označení) zůstanou chráněna podle článků 54 a 57 Dohody o vystoupení, budou mít všechna nová jednotná práva EU omezenou územní působnost, protože již nebudou mít ve Spojeném království účinky.

Rada podnikům a státním správám členských států: Zainteresované strany by v případě potřeby měly přijmout nezbytná opatření k zajištění ochrany budoucích práv duševního vlastnictví ve Spojeném království.“

Podrobnější informace jsou obsaženy v následujících jednotlivých sděleních.

Ochranné známky a průmyslové vzory

Sdělení Evropské komise zainteresovaným stranám k vystoupení Spojeného království a předpisům EU v oblasti ochranných známek Evropské unie a (průmyslových) vzorů společenství (pdf, 134 kB)

EUIPO má na svých webových stránkách průběžně aktualizovaný souhrnný přehled informací týkajících se dopadu vystoupení Velké Británie z EU na ochranné známky EU a vzory Společenství.

Patenty a dodatková ochranná osvědčení

Odchod Spojeného království z EU nemá vliv na současný evropský patentový systém, který se řídí Evropskou patentovou úmluvou (není součástí práva EU), a Dohoda se proto o něm nezmiňuje.

Vzhledem k tomu, že systém tzv. jednotného patentu (evropský patent s jednotným účinkem) a  Jednotný patentový soud nejsou dosud funkční, dohoda jejich budoucí podobu také neupravuje.

Sdělení Evropské komise zainteresovaným stranám k vystoupení Spojeného království a předpisům EU v oblasti dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky a přípravky na ochranu rostlin (pdf, 85 kB)

Zeměpisná označení a označení původu

Sdělení Evropské komise zainteresovaným stranám k vystoupení Spojeného království a předpisům EU v oblasti zeměpisných označení (pdf, 102 kB)

Informace o ochraně zeměpisných označení v UK po uplynutí přechodného období.


Vyčerpání práv duševního vlastnictví

Sdělení Evropské komise zainteresovaným stranám k vystoupení Spojeného království a předpisům EU v oblasti vyčerpání práv duševního vlastnictví (pdf, 85 kB)

Informace o situaci po brexitu jsou dostupné na webových stránkách Úřadu duševního vlastnictví Spojeného království (UKIPO).

Mezinárodní ochrana

Mezinárodni organizace duševního vlastnictví (WIPO) zveřejnila koncem července 2020 na svých webových stránkách informace o dopadu konce přechodného období pro uživatele Madridského systému pro mezinárodní zápis ochranných známek a Haagského systému pro mezinárodní zápis průmyslových vzorů

Madridský systém

Dohoda o vystoupení Spojeného království (UK) z Evropské unie (EU) stanoví konec přechodného období na 31. prosince 2020. Vláda Spojeného království informovala Mezinárodní úřad WIPO o krocích, které podnikla, aby před koncem přechodného období zajistila na území UK pokračování ochrany mezinárodně zapsaných ochranných známek s účinností pro EU a zajistila práva přihlašovatelů nevyřízených mezinárodních přihlášek a vlastníků mezinárodních zápisů s vyznačením EU na konci přechodného období.

Další informace o těchto krocích jsou k dispozici v informačním sdělení č. 54/2020 (pdf, 66 kB).

Soubor otázek a odpovědí týkajících se Brexitu na webových stránkách WIPO.

Podrobnosti týkající se kroků zavedených Spojeným královstvím jsou uvedeny v části „Pokyny – změny v oblasti zápisů mezinárodních ochranných známek po 1. lednu 2021“ na webových stránkách UKIPO.

Informace o zachování práv ve Velké Británii během přechodného období naleznete v informačním oznámení WIPO č. 2/2020 (pdf, 60 kB).

Další informace jsou dostupné (v angličtině) na formuláři UKIPO TM28 (pdf, 250 kB) (Žádost o záznam souběžného zápisu o tom, že chráněná mezinárodní ochranná známka (UK) nahrazuje zapsanou ochrannou známku Spojeného království).

Haagský systém

Vláda Spojeného království informovala Mezinárodní úřad WIPO o změnách účinných od 1. ledna 2021 týkajících se zajištění pokračovaní ochrany ve Spojeném království průmyslovým vzorům, které jsou chráněny v EU před koncem přechodného období prostřednictvím mezinárodních zápisů, a zachování práv přihlašovatelů nevyřízených mezinárodních přihlášek a vlastníků mezinárodních zápisů s vyznačením EU na konci přechodného období.

Další informace o těchto změnách jsou k dispozici v informačním sdělení č. 31/2020 (pdf, 67 kB).

Soubor otázek a odpovědí týkajících se Brexitu na stránkách WIPO.

Podrobnosti týkající se kroků přijatých Spojeným královstvím jsou uvedeny v části „Pokyny - mezinárodně chráněné (průmyslové) vzory EU po 1. lednu 2021“ na webových stránkách UKIPO.

Informace o zachování práv ve Velké Británii během přechodného období naleznete v informačním oznámení WIPO č. 2/2020 (pdf, 60 kB).

Akční plán pro vymáhání práv duševního vlastnictví

Usnesení Rady o komplexním evropském plánu boje proti padělání a pirátství (pdf, 72 kB)

Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví 

Dne 19. dubna 2012 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012, kterým se Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. Úkolem Evropského střediska je zvyšování povědomí o významu duševního vlastnictví a výměna nejlepší praxe veřejného a soukromého sektoru, porozumění rozsahu a dopadu porušování práv duševního vlastnictví, seznamování s nástroji pro předcházení a řešení porušování práv duševního vlastnictví, včetně systémů sledování, on-line výměna informací souvisejících s prosazováním práv duševního vlastnictví mezi orgány členských států činnými v této oblasti, a podpora jejich spolupráce a další úkoly. Bližší informace lze nalézt na stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Bližší informace lze nalézt na stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).