Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - OP/ZO

Mezinárodní zápis označení původu a zeměpisných označení

Lisabonská dohoda

Osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, mohou prostřednictvím Úřadu požádat o mezinárodní zápis označení původu podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu.

Žádost o zápis označení původu do rejstříku Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) je podmíněna existencí národního zápisu označení původu.

V souvislosti se vstupem v platnost Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (dále jen "Ženevský akt") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 bude možné prostřednictvím Úřadu žádat o mezinárodní zápis podle Lisabonské dohody jen u těch označení původu, která nespadají do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, č. 1308/2013 a 2019/787.

Pro označení původu spadající do působnosti těchto nařízení, chráněná na úrovni EU a dosud mezinárodně nezapsaná, lze žádost o mezinárodní zápis podávat prostřednictvím Úřadu k Evropské komisi podle Ženevského aktu.

První možnost přihlášení označení původu či zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu (pdf, 78 kB)

Druhá možnost přihlášení označení původu či zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu (pdf, 130 kB)

Třetí možnost přihlášení označení původu či zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu (pdf, 99 kB)

Podrobnou informaci o přechodných režimech pro označení původu již mezinárodně zapsaná podle Lisabonské dohody, jež spadají do působnosti výše uvedených nařízení, naleznete pod odkazem Označení původu/Zeměpisná označení.

Právní předpisy se vztahem k mezinárodnímu zápisu