Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - OP/ZO

Mezinárodní zápis označení původu a zeměpisných označení

Lisabonská dohoda

Osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, mohou prostřednictvím Úřadu požádat o mezinárodní zápis označení původu podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu.

Žádost o zápis označení původu do rejstříku Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) je podmíněna existencí národního zápisu označení původu.

Žádost o mezinárodní zápis označení původu (pdf, 764 kB) (podle Lisabonské dohody)

V souvislosti se vstupem v platnost Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (dále jen "Ženevský akt") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 bude možné prostřednictvím Úřadu žádat o mezinárodní zápis podle Lisabonské dohody jen u těch označení původu, která nespadají do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, č. 1308/2013 a 2019/787.

Pro označení původu spadající do působnosti těchto nařízení, chráněná na úrovni EU a dosud mezinárodně nezapsaná, lze žádost o mezinárodní zápis podávat prostřednictvím Úřadu k Evropské komisi podle Ženevského aktu.

První možnost přihlášení označení původu či zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu (pdf, 78 kB)

Druhá možnost přihlášení označení původu či zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu (pdf, 130 kB)

Třetí možnost přihlášení označení původu či zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu (pdf, 143 kB)

Čtvrtá možnost přihlášení označení původu či zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu (pdf, 100 kB)

Podrobnou informaci o přechodných režimech pro označení původu již mezinárodně zapsaná podle Lisabonské dohody, jež spadají do působnosti výše uvedených nařízení, naleznete pod odkazem Označení původu/Zeměpisná označení.

Ochrana stávajících mezinárodních zápisů označení původu pocházejících z České republiky ve smluvních stranách Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (pdf, 179 kB)

Právní předpisy se vztahem k mezinárodnímu zápisu 

    • Lisabonská Dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (pdf, 125 kB) ze dne 31.10.1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 67/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.)
    • Ženevský akt Lisabonské dohody (pdf, 906 kB) o označeních původu a zeměpisných označeních a Prováděcí řád k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, přijaté dne 20. května 2015 diplomatickou konferencí v Ženevě (Česká republika je smluvní stranou Ženevského aktu od 2. září 2022)
    • Společný prováděcí řád k Lisabonské dohodě (pdf, 288 kB) o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu a k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, ve znění účinném od 14. července 2023 

Změny Společného prováděcího řádu - relevantní kapitoly

znění k datu 14. 7. 2023

PDF_soubor_ikonka.png (pdf, 99 kB)

znění k datu 1. 1. 2023

PDF_soubor_ikonka.png (pdf, 154 kB)