Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Prosazování práv k duševnímu vlastnictví

Usnesením vlády č. 330 ze dne 14. dubna 1999 bylo uloženo pod bodem 9 provést analýzu možností a potřeb pro zabezpečení informačního toku mezi subjekty působícími na úseku duševního vlastnictví a vytvářet právní, organizační a technické podmínky pro vytvoření jednotného informačního systému mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Po provedení analýz jednotlivými subjekty a po projednání hlavního záměru a cíle informačního toku byl zpracován návrh projektu informačního systému, který by měl přispět především k rychlé výměně informací mezi subjekty, k provádění analýz stavu ochrany práv k duševnímu vlastnictví a vyšší účinnosti vymáhání práv.

Návrh systému vychází z potřeb jednotlivých subjektů ochrany práva k duševnímu vlastnictví a z potřeb realizace součinnosti mezi dozorovými orgány.

Obsah jednotlivých kapitol je přizpůsobem potřebám i možnostem jednotlivých úřadů daných především kompetencemi ke kontrole.

Sekce prosazování práv k duševnímu vlastnictví