Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Evidence přestupků

Podle ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 417/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, platí že posledním kalendářním rokem, pro který je zpracováván přehled přestupků podle § 110 zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je kalendářní rok 2020. Tento zákon nabude účinnosti dne 1. února 2022.

Vzhledem k výše uvedenému tedy platí, za další roky již přehled přestupků zpracováván nebude.

Evidence přestupků je zpracována podle § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle kterého je uloženo všem ústředním správním úřadům, do jejichž působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení právní povinnosti zakládající odpovědnost za přestupek, vypracovat každoročně přehled přestupků a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřad průmyslového vlastnictví vypracoval přehled přestupků za právní předpisy, jež má v gesci na základě shromážděných materiálů od věcně příslušných útvarů, krajských úřadů a správních orgánů projednávajících přestupky. 

Výkaz přestupků za rok 2020 (xlsx, 59 kB)

Výkaz přestupků za rok 2019 (xlsx, 42 kB)

Výkaz přestupků za rok 2018 (xlsm, 186 kB)