Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informace k úřednické zkoušce

V souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (pdf, 592 kB), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoSS") umožní Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§22 a §25-26 ZoSS), vykonat úřednickou zkoušku; tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky (dále jen "ÚZ") sama (§ 35, odst. 3 ZoSS).

Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel s Ministerstvem kultury veřejnoprávní smlouvu o zajištění konání úřednické zkoušky.

Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel s Ministerstvem kultury veřejnoprávní smlouvu o zajištění konání úřednické zkoušky pro obor státní služby č. 56 „Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících“. Hlavním gestorem tohoto oboru se stal po dohodě smluvních stran Úřad průmyslového vlastnictví, spolugestorem Ministerstvo kultury.

Veřejnoprávní smlouva o zajištění konání úřednické zkoušky (pdf, 157 kB)

V případě zájmu o vykonání ÚZ je třeba na adresu Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 předložit:

ÚHRADA POPLATKU ZA VYKONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY:
Podle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním ÚZ, činí

  • paušální částka nákladů spojených s každým vykonáním obecné části ÚZ 500 Kč,
  • paušální částka nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části ÚZ 2 000 Kč

Částka se zasílá na účet číslo: 19-21526001/0710, variabilní symbol 234 (do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení)

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY:
Termín a místo konání úřednické zkoušky se průběžně vypisuje v Informačním systému o státní službě (ISOSS)

 

OBOR STÁTNÍ SLUŽBY V GESCI ÚŘADU:
56 Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících
Příprava na úřednickou zkoušku se uskutečňuje formou samostudia prostřednictvím zveřejněných zkušebních otázek pro obecnou a zvláštní část úřednické zkoušky. Přípravou na zvláštní část úřednické zkoušky je také specializační studium pořádané oddělením - Institut průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zkušební otázky a odborná literatura k obecné části úřednické zkoušky

Zkušební otázky ke zvláštní části úřednické zkoušky (pdf, 13 kB)

Doporučená odborná literatura ke zvláštní části úřednické zkoušky (pdf, 44 kB)

 

KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Eva Hazuchová
E: eva.hazuchova@upv.gov.cz