Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - užitné vzory

Informace k přihlašování do zahraničí

Přihlašovatel může přihlásit své technické řešení – vynález k ochraně přímo v každém státu, ve kterém chce mít vynález chráněn patentem nebo jiným druhem ochrany. Pro získání ochrany formou užitného vzoru je možné o tuto ochranu žádat pouze ve státech, které tuto formu ochrany umožňují. Z našich okolních států je to např. Slovensko, Rakousko, Německo.

Řízení o udělení ochrany probíhá dle legislativy daného státu; informace lze zpravidla dohledat na webových stránkách příslušného Úřadu udělujícího ochranu.

Jednotný evropský nebo mezinárodní systém ochrany technických řešení výlučně užitnými vzory není ustaven. Určitou omezenou možnost nabízí podání evropské patentové přihlášky nebo mezinárodní patentové přihlášky dle Smlouvy o patentové spolupráci.

Pro přihlašování užitných vzorů do zahraničí platí obdobné možnosti jako je popsáno v kapitole Průmyslová práva - Vynálezy/Patenty - Přihlašování do zahraničí.

Přihlašovatel může přihlásit své technické řešení – vynález k ochraně přímo v každém státu, ve kterém chce mít řešení chráněno užitným vzorem. Pro získání ochrany formou užitného vzoru je možné o tuto ochranu žádat pouze ve státech, které tuto formu ochrany umožňují.

K tomu je zpravidla nutno v každém státu zvolit zástupce, který je oprávněn zastupovat přihlašovatele před příslušným úřadem, dodat překlad popisu řešení, nároků na ochranu a příp. doplnit anotaci v úředním jazyce tohoto úřadu, a zaplatit poplatky. Veškeré informace týkající se přihlášení k ochraně, vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení pak podá zvolený zástupce.

Řízení o udělení ochrany probíhá dle legislativy daného státu, informace lze zpravidla dohledat na webových stránkách příslušného Úřadu udělujícího ochranu.

Jednotný systém ochrany vynálezu – technického řešení užitným vzorem v rámci Evropy nebyl doposud vytvořen.

Na základě přihlášky užitného vzoru může přihlašovatel podat v prioritní lhůtě evropskou patentovou přihlášku a zahájit tak řízení před Evropským patentovým úřadem k udělení evropského patentu.

Více: Patenty/Evropská patentová přihláška

Po ukončení mezinárodní fáze řízení dle PCT, tedy při vstupu do národní fáze řízení si přihlašovatel ve vybraných státech volí druh ochrany, o který žádá, dle legislativy daného státu (např. patent a/nebo užitný vzor).

Více: Patenty/Mezinárodní přihláška PCT