Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

sídlo: 160 56 Praha 6, Čs. armády 20

tel.: 220 315 111

fax: 233 343 073

http://www.osa.cz

OSA je občanským sdružením skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů, dědiců autorských práv (dále jen "autorů a dalších nositelů práv") registrovaným u Ministerstva vnitra ČR. Na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury vykonává OSA kolektivní správu autorských majetkových práv k dílům hudebním s textem či bez textu a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv, v následujících oblastech užití - práva veřejného provozování, práva vysílací, práva k audiovizuálním dílům a práva mechanická. OSA zastupuje autory a další nositele práv při udělování souhlasu (licence) k užití jejich děl a při vybírání autorských odměn za tato užití. Výši autorských odměn sjednává podle sazebníku odměn přijatého dozorčí radou OSA. Pokud byla díla užita neoprávněně, může se OSA domáhat nároku na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého z tohoto neoprávněného užití.

sídlo: 110 00 Praha 1, Na Poříčí 27

tel.: 221 871 970

fax: 224 814 879

http://www.intergram.cz

INTERGRAM je občanským sdružením registrovaným u Ministerstva vnitra ČR. Na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury vykonává kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv. Zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů ve výkonu majetkových práv, která jim vyplývají z autorského zákona, a to především tím, že za výkonné umělce a výrobce záznamů poskytuje oprávnění k výkonu práva užít jejich umělecké výkony a záznamy a vybírá pro ně za toto užití odměny. Pokud byly tyto výkony nebo záznamy užity neoprávněně, může se Intergram domáhat nároku na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého z tohoto neoprávněného užití.

sídlo: 190 03 Praha 9, Krátkého 1

tel.: 266 199 813

http://www.dilia.cz

DILIA je občanské sdružení autorů a dalších nositelů autorských práv, a to zejména k dílům literárním, dramatickým, hudebně dramatickým, choreografickým a pantomimickým, audiovizuálním a k dílům výtvarným obrazové složky audiovizuálních děl, registrovaným u Ministerstva vnitra ČR. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. DILIA vykonává na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv. V praxi tato činnost představuje např. uzavírání smluv o zastupování autorských práv při výkonu kolektivní správy; uzavírání hromadných smluv s provozovateli kabelových televizí, s televizními a rozhlasovými stanicemi, s dovozci a výrobci kopírovacích zařízení a s provozovateli kopírovacích služeb; uzavírání recipročních smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a rozúčtování odměn a náhrad nositelům autorských práv.

DILIA dále vykonává agenturní činnost při které zprostředkovává uzavírání licenčních smluv na užití děl českých a zahraničních autorů. Zaměřuje se především na oblast divadla, literatury, médií a jiných druhů užití autorských děl. Jednotlivá oddělení DILIA vyvíjejí zároveň se zmíněnou činností také řadu dalších aktivit příslušných danému oboru agenturní činnosti – od agentáže přes vydávání divadelních textů, informační a konzultační činnost až po pronájem hudebních materiálů k českým i zahraničním hudebně-dramatickým dílům.

DILIA je členem nevládních mezinárodních organizací CISAC, GESAC, IFRRO

sídlo: 110 00 Praha 1, Masarykovo nábř. 250

tel.: 224 934 406

http://www.ooas.cz

OOA-S je občanské sdružení autorů a dědiců autorských práv k dílům v oboru výtvarném a architektonickém, registrované u Ministerstva vnitra ČR, vykonávající na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR kolektivní správu autorských práv k výše uvedeným dílům, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv.

sídlo: 110 00 Praha 1, Šítkova 1/233

tel.: 713 827, 606 678 570

fax: 224 826 892

http://www.gestor.cz

Gestor je občanským sdružením autorů a dalších nositelů autorských práv, registrovaným u Ministerstva vnitra ČR, které vykonává na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR kolektivní správu práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného – malířského, sochařského a fotografického uměleckého díla, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním nositelům práv.

sídlo: Národní 943/41, 110 00 Praha 1

tel: 602 744 314

https://www.oaza.eu/

Ochranná asociace zvukařů – autorů, zapsaný spolek (OAZA) vznikla v roce 2003 jako profesní organizace, sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku. V roce 2005 bylo soudně uznáno, že mistři zvuku vytváří při splnění nároků kladených na autorské dílo umělecká díla a od roku 2006 vykonává OAZA na základě pověření Ministerstva kultury ČR kolektivní správu práv osob, jimž přísluší majetkové právo autorské k dílům mistrů zvuku. Od té doby je základním posláním OAZA vyvíjet veřejně prospěšné činnosti při ochraně a správě práv zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) jakožto ochranná organizace autorská – kolektivní správce.