Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Informace z WIPO

S myšlenkou vydávat čtvrtletně newslettery skupiny CEBS přišlo Polsko, jakožto současný koordinátor skupiny středoevropských a pobaltských zemí (CEBS). Cílem iniciativy je zviditelnit, propagovat a informovat o úsilí vyvíjeném zeměmi CEBS v tématech a záležitostech souvisejících s WIPO, informovat o dosaženém pokroku a úspěších, jakož i o investicích uskutečněných s cílem překlenout mezeru a splnit cíle mezinárodních ambicí. Newslettery ukáží společnou práci zemí CEBS a přidanou hodnotu regionální spolupráce.

Dne 2. října 2023 byl na stránkách WIPO zveřejněn v pořadí druhý Newsletter skupiny středoevropských a pobaltských republik (CEBS) s názvem "The Power of Central European and Baltic States (CEBS) – Creative Industries" (pdf, 7,6 MB)

Tématem 1. newsletteru jsou „Ženy v oblasti inovací a kreativity“. Newsletter představuje úspěchy žen z regionu CEBS v oblasti inovací a kreativity. Byl vydán 26.dubna na Mezinárodní den duševního vlastnictví, jehož tématem ve WIPO pro letošní rok jsou „Ženy a duševní vlastnictví: urychlení inovací a kreativity“.

Témata dalších Newsletterů budou následující:

„Úspěchy CEBS v průmyslovém designu“ – newsletter bude vydán během zasedání shromáždění členských států WIPO v červenci 2023 a jeho vydání bude doprovázeno společným projektem CEBS - výstavou a módní přehlídkou.

„Kreativní průmysl CEBS v kostce“ vydání newsletteru je plánováno na podzim 2023 a bude upozorňovat na nejoblíbenější, dynamické a nejlépe se rozvíjející produkty od členů CEBS zastupujících kreativní průmysly.

„Folklór v CEBS – Rozmanitost v blízkosti“. Newsletter bude vydán v prosinci 2023, při příležitosti dokončení jednoho z projektů WIPO TDC věnovaných budování kapacit žen ze zemí CEBS pracujících v tradičním textilu. Newsletter bude prezentovat různé kulturní motivy a produkty související s tradičními znalostmi a folklórem.

Dne 2. června 2022 uložila Česká republika u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO) listinu o přístupu k Ženevskému aktu Lisabonské dohody. Uložení proběhlo za přítomnosti generálního ředitele WIPO, pana Darena Tanga, velvyslance a stálého představitele České republiky při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, pana Václava Bálka a předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, pana Josefa Kratochvíla.

Ochrana označení původu a zeměpisných označení má v České republice dlouhou tradici. ČR byla jednou ze signatářských zemí Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu z roku 1958 a aktivně se v roce 2015 podílela na vyjednávání Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, který Lisabonskou dohodu revidoval. V rámci lisabonského systému je v České republice k dnešnímu dni registrováno 75 označení původu.

Přístup k Ženevskému aktu Lisabonské dohody zajistí českým podnikatelům kontinuitu mezinárodní ochrany jejich produktů, podpoří kvalitu jejich výrobků ve světě, posílí hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.

Jedním z cílů vládní politiky v oblasti Inovační strategie ČR 2019-2030 je zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví ve výzkumu, ve výrobní a aplikační sféře a zvýšit využívání ochrany duševního vlastnictví zejména malými a středními podniky. Právě v této oblasti je však řada problematických míst, týkajících se řešení sporů a související ochrany know-how a obchodního tajemství. V ČR se přitom nedostatečným způsobem využívá nástrojů alternativního (mimosoudního) řešení sporů (ADR), zejména mediací. Z tohoto důvodu ÚPV aktivně vyhledává možnosti, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných.

Díky spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má ÚPV možnost využít jejich znalostní podporu a poskytnout odbornou platformu pro specializované mediátory v České republice.

Jako 1. krok bylo v listopadu 2020 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Světovou organizací duševního vlastnictví a Úřadem průmyslového vlastnictví v oblasti řešení sporů o duševní vlastnictví alternativními metodami.

ÚPV bude podporovat zřizování ADR služeb na národní úrovni, zvyšovat povědomí o službách ADR mezi uživateli systému ochrany duševního vlastnictví a posilovat spolupráci s dalšími partnery na mezinárodní, regionální a národní úrovni.

Cílem je napomoci v oblasti duševního vlastnictví urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-how), nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu zboží, programů pro počítače a ostatních předmětů autorsko-právní ochrany a práv příbuzných.

Arbitrážní a mediační centrum WIPO

WIPO Center je neutrálním mezinárodním a neziskovým poskytovatelem řešení sporů se specializací na obchodní spory týkající se IP a technologií.

Centrum WIPO aktivně pomáhá stranám předložit spory postupům WIPO ADR; pomáhá při výběru specializovaného mediátora, rozhodce (arbitrů) nebo odborníka z databáze WIPO Center či jinak a při stanovení poplatků neutrálního subjektu; a spravuje komunikaci a finance případu.

Aby pomohlo časově a nákladově efektivní správě postupů podle svých pravidel, centrum WIPO bezplatně poskytuje zúčastněným stranám řadu možností správy případů online, včetně online dokladu a online nástrojů pro jednání a slyšení. Centrum WIPO rovněž zpřístupňuje kontrolní seznam WIPO pro online vedení mediačních a arbitrážních řízení.
zdroje
Resolving IP and Technology Disputes Through WIPO ADR
About the WIPO Center
IP ADR Advantages
WIPO ADR Options
WIPO Model ADR Clauses
WIPO Online Case Administration Tools
WIPO Checklist for the Online Conduct of Mediation and Arbitration Proceedings

Kontakt
Arbitration and Mediation Center Geneva
34, chemin des Colombettes
P.O Box 18
1211 Geneva 20
Switzerland
T +41 338 8247 or 0800 888 549
F +4122 740 3700 or 0800 888 550
General queries: arbiter.mail@wipo.int
 

WIPO zpřístupnilo novou webovou stránku (IP for Business), určenou podnikům, zejména malým a středním, kde jsou informovány o ekonomickém významu a přínosech jejich IP, o identifikaci, ochraně a řízení jejich IP a o oceňování IP využitelné při licencování, prodeji či jakékoli formě spolupráce. Webová stránka nabízí i odkaz na nástroj pro povedení auditu IP portfolia podniku. Cílem je zvýšit povědomí podniků o IP a vylepšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

WIPO rovněž zpřístupnilo IP prediagnostický nástroj, který pomůže podnikům zanalyzovat jejich IP. Po vyplnění dotazníků aktivovaných na základě úvodního uvedení obchodních aktivit podniku je vygenerována zpráva analyzující jeho IP a obsahující doporučení a další informace o IP v doporučených oblastech. Oblasti nabízené IP prediagnostické analýzy jsou: ochranné známky, tajné informace, kreativní díla, inovativní produkty a procesy, zaměstnanecké aspekty, licencování, mezinárodní dimenze, webové stránky, prosazování IP práv. Zprávu v angličtině lze stáhnout ve formátu PDF. 

WIPO zpřístupnilo webovou stránku zaměřenou na univerzity a instituce veřejného výzkumu, na které jsou poskytovány informace k politice duševního vlastnictví (IP), jeho komercializaci a transferu technologií. Jsou zde k dispozici balíčky nástrojů (toolkits) duševního vlastnictví pro strategie IP a komercializaci a transfer technologií.

Informace pomáhají univerzitám a výzkumných centrům řešit klíčové otázky týkající se duševního vlastnictví, jako jsou vlastnictví IP a práva na jeho využívání, popis, zpřístupnění, řízení, komercializace IP či transfer technologií nebo znalostí.

Dne 27. května 2020 zahájilo WIPO novou online službu, WIPO PROOF, která doplňuje stávající systémy IP tím, že pomáhá inovátorům a tvůrcům podniknout ověřitelné kroky k ochránění řady výstupů jejich práce na cestě od konceptu vývoje až po komercializaci. Jedná se nejen o výsledky výzkumu, kreativní díla, rozsáhlé soubory dat, ale i obchodní tajemství, algoritmy umělé inteligence či obchodní záznamy.

WIPO PROOF představuje účinný nástroj pro vytvoření důkazu o existenci digitálního spisu duševního vlastnictví v jakémkoli konkrétním časovém okamžiku. Systémem je vytvořen WIPO PROOF doklad (token), tj. mezinárodně uznávaná digitální identifikace spisu s vyznačením data a času, který může být využit jako důkaz v rámci soudního sporu.

Doklady WIPO PROOF lze zakoupit jednorázově za poplatek 20 CHF nebo v balíčku s platností dva roky pro více dokladů (10 dokladů za sníženou sazbu 190 CHF).

Více informací 

WIPO spustilo nový nástroj pro snazší sdílení informací v oblasti umělé inteligenci a dat nazvaný „AI and IP Strategy Clearing House

Výstupy z nástroje/databáze sumarizují dostupnou informaci ohledně národních a regionálních strategií, právního rámce a legislativy relevantní pro AI, IP a data ze 41 členských států WIPO na základě jejich odpovědí na dotazník týkajícího se strategií členských států k umělé inteligenci. Všechny odpovědi, včetně České republiky, jsou k dispozici na výše uvedené webové stránce rovněž ve formátu PDF.

Na stránkách Světové obchodní organizace (WTO) bylo zveřejněno druhé vydání společné studie WHO, WIPO a WTO k otázce přístupu ke zdravotním technologiím a inovacím (aktualizace původní studie z roku 2013). Celá studie.

Aktualizovaná studie není reakcí na aktuální pandemii Covid-19, práce na jejím obsahu byly dokončeny ještě před jejím propuknutím. Záměrem bylo zachytit dynamický vývoj v oblasti zdravotních výzev i rozvoje zdravotních technologií od vydání původní studie. V úvodní části dokumentu je nicméně připojena sekce, věnovaná právě pandemii Covid, která napomáhá orientaci v těch částech studie, které jsou zvláště relevantní v kontextu současného boje s touto nemocí.

Institut WIPO pro soudy a soudce zahajuje vydávání zpravodaje "WIPO Docket", který bude poskytovat aktuality o aktivitách WIPO na podporu soudnictví, jakož i přehled informací a zdrojů relevantních pro vyřizování sporů v oblasti duševního vlastnictví soudy po celém světě. Zpravodaj bude zveřejňován zpravidla čtvrtletně. Přihlásit se k jeho odběru v elektronické podobě.

Institut WIPO pro soudy a soudce zahajuje vydávání zpravodaje "WIPO Docket", který bude poskytovat aktuality o aktivitách WIPO na podporu soudnictví, jakož i přehled informací a zdrojů relevantních pro vyřizování sporů v oblasti duševního vlastnictví soudy po celém světě. Zpravodaj bude zveřejňován zpravidla čtvrtletně. Přihlásit se k jeho odběru v elektronické podobě.

Jde o nestranného, mezinárodního a neziskového zprostředkovatele alternativního řešení sporů, který poskytuje mediaci, arbitráž, zrychlenou arbitráž a znalecké nálezy umožňující mimosoudní řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví, technologií a doménových jmen.

http://www.wipo.int/amc/en/
 

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) ve své zprávě World Intellectual Property Indicators uvádí celosvětové údaje, různé ukazatele týkající se přihlašovacích aktivit v oblasti patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a v dalších oblastech týkajících se duševního vlastnictví.

Celkové statistiky WIPO

World Intellectual Property Indicators

Databáze poskytuje přístup k zákonům a smlouvám v oblasti duševního vlastnictví členů WIPO, WTO a Spojených národů.