Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Rešeršní služby

Provádění různých druhů rešerší patentových, známkových a na vzhled výrobku patří ze strany veřejnosti k nejžádanějším službám. Profesionální rešeršéři Úřadu pracují s databázemi volně dostupnými na internetu tak i a se specializovanými databázemi komerčních databázových center.

Rešeršní služby lze objednat pouze písemně – k podání objednávky doporučujeme využít objednávkový formulář.
Objednávku rešerše lze podat osobně, poštou, faxem nebo e-mailem.

Úřad průmyslového vlastnictví
Odbor patentových informací
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč

e-mail: objednavky@upv.gov.cz
fax: 224 311 566

U všech objednávek je třeba uvést:

 • adresu objednavatele, příp. fakturační adresu
 • kontaktní údaje (telefon, email)
 • zvláštní požadavky na fakturaci

Bližší informace o rešerších:

tel.: 220 383 120, 220 383 430

Objednavatel platí poplatek za zpracování (popř. tiskové výstupy a poštovné) dle aktuálního ceníku. Poplatek je splatný po vypracování rešerše fakturou, dobírkou nebo v hotovosti (při osobním převzetí výsledku rešerše). 


UPOZORNĚNÍ

Výsledkem informativní rešerše zhotovené z elektronických zdrojů, které byly k dispozici k datu provedení, je přehled dokumentů vyhledaných na základě údajů uvedených objednavatelem a průvodní dopis (obsahující přehled kladených rešeršních dotazů, použité informační zdroje a data jejich aktualizací).

Součástí zpracované rešerše není vyjádření Úřadu týkající se zápisuschopnosti ochranné známky/průmyslového/užitného vzoru či patentovatelnosti vynálezu a zároveň ani možných rizik souvisejících s případným podáním přihlášky.
Informativní rešerše nenahrazuje věcný průzkum přihlášky.


 

Provádíme patentové rešerše:

 • na stav techniky
 • jmenné rešerše
 • na patentovou rodinu
 • na právní stavy dokumentů

Informační zdroje:

Způsob podání objednávky

Zájemce o rešerši vyplní formulář – objednávku rešeršních služeb, v níž specifikuje předmět rešerše, případně uvede všechny dostupné informace, které se k předmětu rešerše vztahují - jména vynálezců, přihlašovatelů, majitelů, firem, klíčová slova a jejich synonyma v českém a anglickém jazyce (případně jiných jazycích), čísla dokumentů, znaky Mezinárodního patentového třídění či třídění CPC.

Písemnou objednávku rešerše lze podat osobně, poštou, e-mailem či datovou schránkou.

Doba zpracování je obvykle 30 dnů. Nejsou prováděny expresní patentové rešerše.

Cena za zpracování rešerše

Cena za rešerši je účtována dle platného ceníku. Cenu za rešerši nelze předem určit (stanovuje se dle náročnosti vyhledávání), avšak je možné v objednávce uvést cenový limit – v případě jeho pravděpodobného překročení rešeršér objednavatele kontaktuje a domluví další postup.

Cena zahrnuje:

 • náklady spojené s využíváním jednotlivých databází
 • náklady spojené s prací rešeršéra
 • náklady za tisk (obvykle titulních stran dokumentů)

Zadavatel platí poplatek za zpracování každé rešerše a za výstupy dle aktuálního ceníku, a to po jejím vyhotovení převodem příslušné částky na účet ÚPV, na dobírku nebo v hotovosti (pouze při osobním převzetí).


Sledování vybraných oblastí techniky a průběžné zasílání nových patentových dokumentů

V případě zájmu o průběžné sledování stavu techniky v určitém oboru lze využít speciální službu Úřadu, která zajišťuje pravidelné zasílání nově publikovaných dokumentů nebo jejich částí. Bližší informace.
 

Provádíme rešerše na označení:

 • slovní
 • obrazové (dříve: kombinované, slovní grafické, obrazové)
 • na jméno přihlašovatele / vlastníka (i historického)
 • historické rešerše – vyhledávání OZ, které již zanikly a které nejsou součástí národní databáze OZ. Vyhledávání může být prováděno ve známkových věstnících a rejstřících z let 1868 – 1990. 

Informační zdroje:

 • pro území ČR:
  • databáze ÚPV, která zahrnuje ochranné známky národní přihlášené u ÚPV, mezinárodní známky přihlášené u WIPO (s designací pro ČR nebo EU) a známky EU přihlášené u EUIPO.
 • mimo území ČR:
  • databáze TMview (EUIPO), Global Brand (WIPO)  databáze ochranných známek účinných na území zúčastněných států
  • Databáze Madrid Monitor (WIPO) – mezinárodní zápisy ochranných známek
  • komerční databáze Corsearch Europe

Způsoby provedení rešerší

 • na počkání v informačním centru ÚPV
  Pracovníci informačního centra zpracovávají na počkání pouze rešerše na slovní označení a na jméno přihlašovatele/vlastníka OZ, a to pro území ČR.
 • na základě písemné objednávky
  K podání objednávky lze využít objednávkový formulář. Písemnou objednávku rešerše lze podat osobně, poštou, e-mailem či prostřednictvím datové schránky.

Rešerše jsou zpracovány do 30 dnů od doručení objednávky. Rešerše pro území ČR mohou být zpracovány v expresních termínech, a to do 3 dnů (příplatek 50 %) nebo do 24 hod. (příplatek 100 %) od data doručení.

Výsledek rešerše

Výsledkem informativní rešerše zhotovené z elektronických zdrojů, které byly k dispozici k datu provedení, je přehled dokumentů vyhledaných na základě kritérií uvedených objednavatelem a průvodní dopis, který obsahuje rešeršní strategii, použité informační zdroje a data jejich aktualizací.

Cena za zpracování rešerše

Zadavatel platí poplatek za zpracování každé rešerše a za výstupy dle aktuálního ceníku, a to po jejím vyhotovení převodem příslušné částky na účet ÚPV, na dobírku nebo v hotovosti (pouze při osobním převzetí).

Provádíme:

 • tematické rešerše, při které jsou vyhledávány průmyslové vzory, které mají nejblíže ke vzhledu vyobrazeného výrobku nebo které mají určité tematické zatřídění. Při požadavku na takovouto rešerši je nutné dodat dostatečně ilustrativní vyobrazení vzhledu výrobku;
 • jmenné rešerše, kdy jsou vyhledávány průmyslové vzory, u kterých je původcem nebo přihlašovatelem/vlastníkem zadaná osoba/firma;
 • číselné rešerše, při níž jsou vyhledávány průmyslové vzory podle čísla přihlášky nebo čísla zápisu;
 • rešerše na právní stav – podle čísla průmyslového vzoru či přihlášky se zjišťuje, zda vzor platí či neplatí.

Informační zdroje:

Způsob podání objednávky

Zájemce o rešerši vyplní formulář – objednávku rešeršních služeb, v níž specifikuje předmět rešerše, případně uvede všechny dostupné informace, které se k předmětu rešerše vztahují - vyobrazení, popis, název, jméno majitele, třídu Locarnského třídění, časové rozpětí a zejména teritorium, pro které má být rešerše provedena.
Písemnou objednávku rešerše lze podat osobně, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky.

Výsledek rešerše

Rešeršním výstupem je přehled relevantních průmyslových vzorů včetně jejich vyobrazení (je-li k dispozici). Vzhledem k tomu, že je porovnáván vnější vzhled výrobku se zapsanými průmyslovými vzory v uvedených databázích (nikoliv jeho funkce), je výsledek rešerše vždy závislý na kvalitě dodaného vyobrazení. Doba zpracování je obvykle 30 dnů od data doručení objednávky.

Cena za zpracování rešerše

Cena za rešerši je účtována dle platného ceníku. Cenu za rešerši nelze předem určit (stanovuje se dle časové náročnosti vyhledávání), avšak v objednávce je možné uvést cenový limit – v případě jeho pravděpodobného překročení rešeršér objednavatele kontaktuje a domluví další postup.

Zadavatel platí poplatek za zpracování každé rešerše a za výstupy dle aktuálního ceníku, a to po jejím vyhotovení převodem příslušné částky na účet ÚPV, na dobírku nebo v hotovosti (pouze při osobním převzetí).

Poplatky za rešerše (pdf, 219 kB)

Formuláře objednávek:

Ochranné známky (pdf, 106 kB )
Vynálezy a užitné vzory (pdf, 66 kB)
Průmyslové vzory (pdf, 71 kB)