Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička

Mediace

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo něj, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika. V českém právním řádu je mediace zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).

Mediaci lze využít pro řešení ve všech fázích sporů, tj. i ve sporech, které jsou vedeny před ÚPV, v předžalobní fázi, ve fázi soudního sporu nebo může být mediace nařízená soudem.

Metody mimosoudních řešení sporů v oblasti průmyslového vlastnictví se v České republice používají ve srovnání se zahraničím nedostatečně. Z tohoto důvodu ÚPV podporuje využívání alternativních metod (ADR alternative dispute resolution) v řešení sporů týkajících se ochrany průmyslového vlastnictví.

Strany sporu (účastníci řízení) mají možnost dohodnout se na smírném urovnání sporu mimo probíhající správní řízení. ÚPV však není oprávněn na základě případné žádosti účastníků sporu osobu mediátora určit, pokud si jej nevyberou sami, ani nařídit první setkání se zapsaným mediátorem a přerušit řízení.

Seznam zapsaných mediátorů je veden Ministerstvem spravedlnosti. 

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav (dále ústav) je nezisková organizace, která organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů. Dále zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV.

Za tím účelem ústav spolupracuje s Českou advokátní komorou a Komorou patentových zástupců České republiky a dalšími subjekty. Školí zapsané mediátory i zájemce o tuto činnost.

Ústav vede seznamy proškolených mediátorů v oblasti IP a připravuje IP specialisty ke zkouškám zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Více informací na: www.ipmediace.cz

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví je dobrovolným sdružením odborníků, kteří jsou připravení podílet se na řešení sporů v oblasti duševního vlastnictví a nekalé soutěže jako:
- Mediátoři (zprostředkovatelé, prostředníci),
- Rozhodci v obecném významu tohoto slova,
- Rozhodci ad hoc ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Více informací na webových stránkách Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví

Jedním z cílů vládní politiky v oblasti Inovační strategie ČR 2019-2030 je zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví ve výzkumu, ve výrobní a aplikační sféře a zvýšit využívání ochrany duševního vlastnictví zejména malými a středními podniky. Právě v této oblasti je však řada problematických míst, týkajících se řešení sporů a související ochrany know-how a obchodního tajemství. V ČR se přitom nedostatečným způsobem využívá nástrojů alternativního (mimosoudního) řešení sporů (ADR), zejména mediací. Z tohoto důvodu ÚPV aktivně vyhledává možnosti, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných.

Díky spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má ÚPV možnost využít jejich znalostní podporu a poskytnout odbornou platformu pro specializované mediátory v České republice.

Jako 1. krok bylo v listopadu 2020 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Světovou organizací duševního vlastnictví a Úřadem průmyslového vlastnictví v oblasti řešení sporů o duševní vlastnictví alternativními metodami.

ÚPV bude podporovat zřizování ADR služeb na národní úrovni, zvyšovat povědomí o službách ADR mezi uživateli systému ochrany duševního vlastnictví a posilovat spolupráci s dalšími partnery na mezinárodní, regionální a národní úrovni.

Cílem je napomoci v oblasti duševního vlastnictví urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-how), nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu zboží, programů pro počítače a ostatních předmětů autorsko-právní ochrany a práv příbuzných.

Arbitrážní a mediační centrum WIPO

Centrum WIPO (WIPO Center) je neutrálním mezinárodním a neziskovým poskytovatelem řešení sporů se specializací na obchodní spory týkající se IP a technologií.

Centrum WIPO aktivně pomáhá stranám předložit spory postupům WIPO ADR; pomáhá při výběru specializovaného mediátora, rozhodce (arbitrů) nebo odborníka z databáze WIPO Center či jinak a při stanovení poplatků neutrálního subjektu; a spravuje komunikaci a finance případu.

Aby pomohlo časově a nákladově efektivní správě postupů podle svých pravidel, centrum WIPO bezplatně poskytuje zúčastněným stranám řadu možností správy případů online, včetně online dokladu a online nástrojů pro jednání a slyšení. Centrum WIPO rovněž zpřístupňuje kontrolní seznam WIPO pro online vedení mediačních a arbitrážních řízení.
zdroje
Resolving IP and Technology Disputes Through WIPO ADR
About the WIPO Center
IP ADR Advantages
WIPO ADR Options
WIPO Model ADR Clauses
WIPO Online Case Administration Tools
WIPO Checklist for the Online Conduct of Mediation and Arbitration Proceedings

Kontakt
Arbitration and Mediation Center Geneva
34, chemin des Colombettes
P.O Box 18
1211 Geneva 20
Switzerland
T +41 338 8247 or 0800 888 549
F +4122 740 3700 or 0800 888 550
General queries: arbiter.mail@wipo.int
 

 

Mimosoudní řešení sporů o duševní vlastnictví: Mediace zaměřená na to, co je důležité pro Váš byznys (pdf, 702 kB)