Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Evropská komise (EK) spustila dvě veřejné konzultace, které jsou součástí akčního plánu pro duševní vlastnictví.

Dne 29.4. 2021 spustila Evropská komise veřejnou konzultaci ohledně právní ochrany průmyslových vzorů. Jejím cílem je shromáždit důkazy a názory zúčastněných stran na podporu přezkumu nařízení o průmyslových vzorech Společenství a směrnice o průmyslových vzorech. Přezkum vyplývá z vyčerpávajícího hodnocení právních předpisů EU o ochraně průmyslových vzorů, které bylo podpořeno komplexní veřejnou konzultací a dvěma významnými ekonomickými a právními studiemi. Hodnocení ukázalo, že evropská legislativa funguje dobře, nicméně existují určité nedostatky, které je třeba řešit, aby se modernizoval právní rámec a přizpůsobil se digitálnímu věku. Tato veřejná konzultace má sloužit jako doplněk k předchozí rozsáhlé veřejné konzultaci, přesněji řečeno, usiluje o získání názorů všech, kterých se týká ochrana průmyslových vzorů v Evropě, na vybrané problémy, např. na otázku ochrany náhradních dílů a na potenciální možnosti politiky a jejich dopady.

Více informací a přístup k veřejné konzultaci

Evropská komise dále uvažuje o vytvoření nového účinného a transparentního systému na ochranu zeměpisných označení pro nezemědělské produkty, jako jsou např. řemeslné výrobky nebo průmyslové zboží. V rámci důkladného posouzení dopadu možných nákladů a přínosů proveditelnosti vytvoření takového systému Evropská komise vyzývá zúčastněné strany k účasti na veřejné konzultaci, kterou spustila taktéž dne 29.4. 2021. Cílem konzultace je shromáždit názory všech zúčastněných stran na problémy spojené se stávající právní ochranou autentických zeměpisně zakořeněných nezemědělských produktů na vnitřním trhu, na výhody a rizika opatření EU, na dostupné možnosti politik, včetně kontroly a vynucování budoucího systému ochrany EU pro tyto výrobky a názory na možné dopady těchto politik.

Více informací a přístup k veřejné konzultaci