Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Informace k novele zákona č. 452/2001 Sb.,   o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Dne 22. 7. 2022 vstoupil v platnost a dne 6. 8. 2022 nabude účinnosti zákon č. 215/2022 Sb. ze dne 29. 6. 2022. Tímto zákonem se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je zveřejněn v částce 97/2022 Sbírky zákonů.

Zákon zajišťuje adaptaci právního řádu ČR na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 a plně respektuje právo Evropské unie, pokud jde o výlučnou ochranu označení původu a zeměpisných označení pro zemědělské výrobky a potraviny včetně vína a lihovin, jejichž označování je chráněno na základě přímo použitelných předpisů Evropské unie. Proto se dosavadní národní úprava týkající se uvedených komodit obsažená v zákoně č. 452/2001 Sb. z tohoto zákona vypouští.

Žádost o unijní ochranu
Stávajícím českým uživatelům označení původu a zeměpisných označení pro zemědělské výrobky a potraviny, včetně vína a lihovin, které byly dosud chráněny na základě národního a z něj vycházejícího mezinárodního zápisu, bude umožněno zachovat kontinuitu jejich práv za předpokladu, že ve stanovené lhůtě, tj. do 14. září 2022, podají žádost o unijní ochranu. Pokud žádost nebude v této lhůtě podána, zápis označení původu v národním rejstříku uplynutím dne 14. září 2022 zanikne.

Žádost o mezinárodní zápis
Návrh zákona zachovává možnost žádat o mezinárodní ochranu, spojenou s přístupem České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních. Na základě žádosti o mezinárodní zápis podle Ženevského aktu bude zajištěna možnost zachování právní kontinuity plynoucí z dosavadního mezinárodního zápisu podle Lisabonské dohody. Žádost o mezinárodní zápis označení původu nebo zeměpisného označení podle Ženevského aktu, které je chráněno podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu a kterému byla poskytnuta výlučná unijní ochrana namísto ochrany poskytnuté v České republice podle dosavadních právních předpisů, lze podat rovněž do 14. září 2022.

Bližší informace k postupu pro zachování kontinuity dosavadní právní ochrany českých označení původu a zeměpisných označení lze nalézt na internetových stránkách Úřadu