Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Možnost druhého kola přihlášení označení původu a zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu

Úřad průmyslového vlastnictví informoval v minulém roce o prvním kole podávání přihlášek označení původu a zeměpisných označení zapsaných v Evropské unii k mezinárodnímu zápisu dle Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (dále jen „Ženevský akt“). Na základě nedávné dohody Evropské komise a členských států EU proběhne další, druhé kolo shromáždění žádostí o mezinárodní zápis, a to do konce října 2021.

Členství EU v Ženevském aktu v současné době umožňuje uživatelům označení původu a zeměpisných označení pocházejících z České republiky, která jsou chráněna v EU a dosud mezinárodně nezapsaná, požádat o jejich mezinárodní zápis. Touto cestou je možné získat ochranu nejen v Kambodži, Albánii, Severní Koreji a Samoi, ale také nově v dalších smluvních státech Ženevského aktu, jimiž jsou Laos a Omán.

V případě, že žadatelé mají zájem o mezinárodní ochranu svého označení původu či zeměpisného označení v těchto státech vzhledem k produkční a vývozní hodnotě či existující či hrozící možnosti zneužití jejich označení (a není-li již případně dané označení chráněno na základě jiných mezinárodních dohod), mohou k zajištění svých práv v těchto státech podat žádost o mezinárodní zápis daného označení původu či zeměpisného označení dle čl. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.

Žádost o mezinárodní zápis se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) a je zpoplatněna částkou 2500 Kč. Dále je nutné uhradit Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (dále jen „Mezinárodní úřad“) poplatek ve výši CHF 1000 za mezinárodní zápis a individuální poplatky stanovené některými smluvními stranami Ženevského aktu (aktuálně Kambodža CHF 98 a Samoa CHF 187).

Po zpracování žádosti o mezinárodní zápis dle standardů Mezinárodního úřadu ji Úřad postoupí Komisi. Na základě dohody Komise a členských států EU proběhne druhé kolo shromáždění žádostí do konce října 2021. Tedy nejpozději do 31.10. 2021 musí být žádosti zpracované Úřadem předány Komisi.

Komise poté přijme prováděcí akty obsahující seznam všech přihlášených označení a předloží jejich mezinárodní přihlášky Mezinárodnímu úřadu. Ten po kontrole náležitostí a uhrazení poplatků provede jejich mezinárodní zápis a následně o něm vyrozumí ostatní výše zmíněné smluvní strany Ženevského aktu, které následně rozhodnou o udělení či odmítnutí ochrany danému označení na svém území.