Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků

Rada EU přijala 9. října 2023 nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků. Jedná se o poslední krok v rozhodovacím procesu přijetí legislativy na úrovni EU. Předpis bude v nejbližší době vyhlášen v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení. Tímto nařízením bude zavedena přímo použitelná ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků (jako jsou šperky, textil, sklo, porcelán atd.) na úrovni EU, a bude tak doplněna již existující unijní ochrana zeměpisných označení v oblasti zemědělství. Při uplatňování nového systému ochrany bude hrát důležitou úlohu Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), a to zejména pokud jde o postupy zápisu zeměpisných označení v případě řemeslných a průmyslových výrobků.

Přijetí nařízení o zeměpisných označeních řemeslných a průmyslových výrobků rovněž EU umožní, aby plně dostála svým mezinárodním závazkům, které vyplývají z Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních. Za tímto účelem zároveň Rada přijala také změnu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody z roku 2015 s cílem určit Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) jako příslušný orgán pro provádění Ženevského aktu na území Unie, pokud jde o zeměpisná označení průmyslových a řemeslných výrobků.

Ženevský akt Lisabonské dohody je smlouva o ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu, kterou spravuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Vztahuje se nejen na označení původu, ale také na zeměpisná označení, což umožňuje mezinárodní zápis obou typů označení prostřednictvím jediného postupu zápisu. Systém mezinárodního zápisu poskytuje ochranu pro názvy, které označují zeměpisný původ zemědělských produktů i řemeslných a průmyslových výrobků. EU musela zavést jednotnou unijní ochranu zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků, aby bylo možné plně využívat ochrany, kterou tato smlouva umožňuje v případě nezemědělských výrobků.

Nařízení bude v celém rozsahu použitelné pro členské státy za 24 měsíců od vstupu nařízení v platnost.