Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Dne 24. listopadu 2020 zveřejnilo Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví EUIPO (Observatoř) studii „Evropští občané a duševní vlastnictví: vnímání, povědomí a chování – 2020“. Jádrem výzkumné práce prováděné EUIPO prostřednictvím Observatoře je trilogie studií, které zkoumají tři zásadní aspekty duševního vlastnictví: jeho přínos pro ekonomiku a tvorbu pracovních míst, jak je vnímáno občany a hospodářské dopady jeho porušení.


Nyní zveřejněné třetí aktualizované vydání se zabývá tím, jak občané EU vnímají práva duševního vlastnictví. Studie je jedinečným plánem pro všechny země EU, pokud jde o postoje a chování v oblasti padělání a pirátství. Studie ukazuje postupnou, ale povzbudivou změnu v porozumění a postojích veřejnosti v porovnání s předchozími průzkumy z let 2013 a 2017. Stejně jako předchozí studie i tato potvrzuje, že drtivá většina občanů souhlasí s tím, že je důležité, aby ti, kdo investují čas a peníze do inovací, měli svá práva chráněna a za svou práci dostali zaplaceno. Došlo rovněž k nárůstu úcty k práci umělců a tvůrců. Zdá se, že občané právům duševního vlastnictví lépe rozumí. Přestože Studie nezmiňuje, proč jsou padělky vnímány negativněji, je pravděpodobné, že tento trend bude podpořen reakcí veřejnosti na padělané léky a osobní ochranné prostředky během krize Covid-19.

Úplné znění studie a její shrnutí ve 23 jazykových verzích je k dispozici na webových stránkách Observatoře.