Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Hlavička - OP/ZO

Postup při žádosti o národní zápis označení původu/zeměpisného označení

Žádost o národní zápis může být podána pouze ve vztahu ke zboží, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis EU – nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012, č. 1308/2013 a 2019/787.

Žadatel v žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení do rejstříku (dále jen "žádost") uvede

  1. znění označení původu/zeměpisného označení;
  2. název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě i jeho zástupce;
  3. zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a/nebo příprava zboží;
  4. označení provozovny, která zboží opatřované označením původu/zeměpisným označením vyrábí, zpracovává a/nebo připravuje v místě, jehož zeměpisný název je částí označení původu/zeměpisného označení;
  5. výčet zboží, jehož se má označení původu/zeměpisné označení týkat;
  6. popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

K žádosti žadatel přiloží výpis z evidence vedené orgánem státní správy příslušným podle území, v němž probíhá výroba, zpracování a/nebo příprava zboží, pokud osvědčuje, že provozovna žadatele je umístěna v daném území nebo že žadatel zboží vyrábí nebo zpracovává.

Žádost o národní zápis označení původu / zeměpisného označení pro nezemědělské (řemeslné, průmyslové) produkty (pdf, 307 kB) (včetně potvrzení o podání, nápovědy pro vyplnění)

Informace o postupech a náležitostech získání ochrany označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii naleznete zde a o mezinárodním zápisu označení původu a zeměpisných označení zde.

Dne 16. listopadu 2023 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2411, o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 Tímto nařízením se zavádí výlučná ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků (jako jsou šperky, textil, sklo, porcelán atd.) na úrovni Evropské unie. Nařízení bude použitelné ve všech členských státech ode dne 1. prosince 2025. Od tohoto data budou žádosti o zápis vyhovující požadavkům tohoto nařízení předávány k projednání Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Dosavadní vnitrostátní ochrana označení původu a zeměpisných označení pro výrobky spadající do rozsahu tohoto nařízení zanikne dne 2. prosince 2026 u těch označení, u nichž nebude ze strany uživatelů projeven zájem o zápis v EU. Zánik vnitrostátní ochrany (bez jejího nahrazení unijní ochranou) bude mít za následek i zrušení mezinárodních zápisů těchto označení původu uskutečněných dle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu. V návaznosti na novou unijní právní úpravu bude připravena novela zákona č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. 

O zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku může požádat u Úřadu sdružení výrobců nebo zpracovatelů (dále jen "sdružení") pro zboží vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených v zákoně. Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může o zápis označení původu/zeměpisného označení do rejstříku požádat, jestliže v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na území a za podmínek vymezených v zákoně.

Pro řízení před Úřadem ve věci označení původu a zeměpisných označení nejsou stanoveny lhůty.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Podle zákona č. 452/2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Podle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění.

Úřad přezkoumá, zda označení původu nebo zeměpisné označení uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má náležitosti podle § 5. Nemá-li žádost některou ze stanovených náležitostí, vyzve Úřad žadatele, aby žádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce, a upozorní jej, že jinak řízení zastaví.

Je-li označení původu/zeměpisné označení vyloučeno ze zápisu nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad žádost zamítne.

Proti rozhodnutí úřadu vydanému v prvním stupni, lze podat u tohoto orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinek (v ust. § 152 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění).